Cung đình

Ancient Huế

Địa điểm: 47/104 Kim Long, Kim Long, Tp.Huế