Nhà ông Hoàng Trung Tiên

Thời Gian :
2011
Chủ Đầu Tư :
ÔNG HOANG TRUNG TIÊN
Địa Điểm :
QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH