Nhà hàng Phố Trăng

Thời Gian :
2005
Chủ Đầu Tư :
NHÀ HÀNG PHỐ TRĂNG
Địa Điểm :
101 ĐƯỜNG CỬA ĐẠI, TP. HỘI AN