Hotline: 0903 413 359

Nhà vườn ông Nguyễn Trung Kiên - Sơn Trà - Đà Nẵng

  • Năm thực hiện: 2009
  • Thể loại:Nhà truyền thống
  • Miền Trung

Nhà vườn ông Nguyễn Trung Kiên - Đà Nẵng

Nhà vườn ông Nguyễn Trung Kiên - Đà Nẵng

Nhà vườn ông Nguyễn Trung Kiên - Đà Nẵng

Nhà vườn ông Nguyễn Trung Kiên - Đà Nẵng

Nhà vườn ông Nguyễn Trung Kiên - Đà Nẵng

Nhà vườn ông Nguyễn Trung Kiên - Đà Nẵng

Nhà vườn ông Nguyễn Trung Kiên - Đà Nẵng

Nhà vườn ông Nguyễn Trung Kiên - Đà Nẵng

Nhà vườn ông Nguyễn Trung Kiên - Đà Nẵng

Nhà vườn ông Nguyễn Trung Kiên - Đà Nẵng

Các công trình liên quan