Hotline: 0903 413 359

Nhà thờ Gia Tiên - Cẩm Lệ, Đà Nẵng

  • Năm thực hiện: 2007
  • Thể loại:Nhà thờ tộc
  • Miền Trung

Nhà thờ Gia Tiên - Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Nhà thờ Gia Tiên - Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Nhà thờ Gia Tiên - Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Nhà thờ Gia Tiên - Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Nhà thờ Gia Tiên - Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Nhà thờ Gia Tiên - Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Nhà thờ Gia Tiên - Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Các công trình liên quan