Hotline: 05106 535 555

Nhà thờ gia đình Ông Sơn - Hòa Vang, Đà Nẵng

  • Năm thực hiện: 2005
  • Thể loại:Nhà thờ tộc
  • Miền Trung

Nhà thờ gia đình Ông Sơn - Hòa Vang, Đà Nẵng

Nhà thờ gia đình Ông Sơn - Hòa Vang, Đà Nẵng

Nhà thờ gia đình Ông Sơn - Hòa Vang, Đà Nẵng

Nhà thờ gia đình Ông Sơn - Hòa Vang, Đà Nẵng

Nhà thờ gia đình Ông Sơn - Hòa Vang, Đà Nẵng

Nhà thờ gia đình Ông Sơn - Hòa Vang, Đà Nẵng

Nhà thờ gia đình Ông Sơn - Hòa Vang, Đà Nẵng

Nhà thờ gia đình Ông Sơn - Hòa Vang, Đà Nẵng

Nhà thờ gia đình Ông Sơn - Hòa Vang, Đà Nẵng

Nhà thờ gia đình Ông Sơn - Hòa Vang, Đà Nẵng

Nhà thờ gia đình Ông Sơn - Hòa Vang, Đà Nẵng

Nhà thờ gia đình Ông Sơn - Hòa Vang, Đà Nẵng

Nhà thờ gia đình Ông Sơn - Hòa Vang, Đà Nẵng

Nhà thờ gia đình Ông Sơn - Hòa Vang, Đà Nẵng

Nhà thờ gia đình Ông Sơn - Hòa Vang, Đà Nẵng

Các công trình liên quan