Hotline: 05106 535 555

Chùa Thiên Hưng - Đập Đá, Quy Nhơn, Bình Định

  • Năm thực hiện: 2009
  • Thể loại:Đình chùa
  • Miền Trung

Chùa Thiên Hưng

Chùa Thiên Hưng

Chùa Thiên Hưng

Chùa Thiên Hưng

Chùa Thiên Hưng

Chùa Thiên Hưng

Chùa Thiên Hưng

Các công trình liên quan