Hotline: 05106 535 555

Café Phố Xưa 2 - 111 đường 3/2 - Hải Châu - Đà Nẵng

  • Năm thực hiện: 2009
  • Thể loại:Cà phê & Nhà hàng
  • Miền Trung

Café Phố Xưa 2 - Đà Nẵng

Café Phố Xưa 2 - Đà Nẵng

Café Phố Xưa 2 - Đà Nẵng

Café Phố Xưa 2 - Đà Nẵng

Café Phố Xưa 2 - Đà Nẵng

Café Phố Xưa 2 - Đà Nẵng

Café Phố Xưa 2 - Đà Nẵng

Café Phố Xưa 2 - Đà Nẵng

Café Phố Xưa 2 - Đà Nẵng

Café Phố Xưa 2 - Đà Nẵng

Café Phố Xưa 2 - Đà Nẵng

Café Phố Xưa 2 - Đà Nẵng

Café Phố Xưa 2 - Đà Nẵng

Café Phố Xưa 2 - Đà Nẵng

Café Phố Xưa 2 - Đà Nẵng

Café Phố Xưa 2 - Đà Nẵng

Café Phố Xưa 2 - Đà Nẵng

Café Phố Xưa 2 - Đà Nẵng

Café Phố Xưa 2 - Đà Nẵng

Café Phố Xưa 2 - Đà Nẵng

Café Phố Xưa 2 - Đà Nẵng

Café Phố Xưa 2 - Đà Nẵng

Các công trình liên quan